Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Ogłoszenia, zawiadomienia, zapytania ofertowe

Treść strony

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

 • autor informacji: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2018-08-01
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2018-08-01 08:24
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiechowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-01 10:59

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Zapytanie ofertowe "Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci"

drukuj (Zapytanie ofertowe "Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci")

 • autor informacji: Katarzyna Wiechowska
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Katarzyna Wiechowska
  data publikacji: 2018-07-13 12:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Królikowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-13 12:09

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 w Gminie Sadowne

 

 

drukuj (Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 w Gminie Sadowne)

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 187 poz. 5016) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Sadowne do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie „Programu współpracy Gminy Sadowne  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 06.11.2017r. na adres: Urząd Gminy Sadowne,  ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e – mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl  

Uchwała w sprawie programu współpracy

drukuj (KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018)

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne i podległych jednostek organizacyjnych

drukuj (Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne i podległych jednostek organizacyjnych)

drukuj ()

 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2017-09-26 12:16

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

  • autor informacji: Katarzyna Wiechowska
   data wytworzenia: 2017-04-24
  • opublikował: Katarzyna Wiechowska
   data publikacji: 2017-04-24 15:07

drukuj ()

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek

drukuj (Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sojkówek)

 • data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2017-04-04 16:18
 • zmodyfikował: Krzysztof Królikowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 16:19

drukuj ()

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Gminie Sadowne

drukuj (Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Gminie Sadowne)

 • autor informacji: Anna Stawiarz
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2017-04-19 15:29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

drukuj (Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016)

 • autor informacji: Anna Stawiarz
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2017-04-19 15:31

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Gminie Sadowne

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Gminie Sadowne)

 • autor informacji: Anna Stawiarz
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2017-03-16 13:24
 • zmodyfikował: Arkadiusz Wrzosek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-16 13:24

drukuj ()

drukuj ()

 • autor informacji: Marszałek Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2017-02-09 15:14

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec - Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

drukuj (Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec - Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

 • data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2016-09-22 08:01
 • zmodyfikował: Krzysztof Królikowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-22 08:02

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Kowalska-Krasuska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Anna Kowalska Krasuska
  data publikacji: 2016-09-16 11:13

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

 • opublikował: Anna Kowalska Krasuska
  data publikacji: 2016-07-12 11:06
 • zmodyfikował: Anna Kowalska Krasuska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-12 11:00

„Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026”

drukuj („Przygotowanie i opracowanie merytoryczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026”)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026”

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026”)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026”

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026”)

 • autor informacji: Anna Kowalska-Krasuska
  data wytworzenia: 2016-06-20
 • opublikował: Anna Kowalska Krasuska
  data publikacji: 2016-06-20 08:51
 • zmodyfikował: Anna Kowalska Krasuska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-20 08:53

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 w Gminie Sadowne

drukuj ()

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Sadowne zaprasza do złożenia oferty na wycinkę 72 drzew                     rosnących na działce o nr ewidencyjnym 368 i 483 w miejscowości Sadoleś.

Oferent zobowiązuje się usunąć drzewa do dnia 31 marca 2016 roku a w zamian za ich wartość zobowiązuje się do dopłaty na rzecz gminy. W ofercie należy przedstawić wysokość dopłaty. Załącznikiem do oferty jest wzór umowy, którą oferent zobowiązuje się stosować i podpisać w ciągu 3 dni od dnia wyboru oferty.

 • autor informacji: Zbigniew Bocian
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2016-03-10 09:48

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Sadowne na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 w Gminie Sadowne

drukuj (Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego)

drukuj ()

drukuj ()

Strategia rozwoju Gminy Sadowne do 2025 roku - projekt

drukuj ()

Konkurs ofret na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Sadowne Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 w Gminie Sadowne.

drukuj (Konkurs ofret na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.)

drukuj ()

 • autor informacji: Anna Stawiarz
  data wytworzenia: 2016-01-21
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2016-01-21 10:32

drukuj ()

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sadowne

drukuj (Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sadowne)

drukuj ()

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 187 poz. 5016) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Sadowne do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie „Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 12 listopada 2015 r. na adres: Urząd Gminy Sadowne,  ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e – mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl  

drukuj (KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016)

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Obwieszczenie

drukuj (Obwieszczenie)

Zawiadomienie o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania do 42.000 Mg/rok, zlokalizowanej w miejscowości Zieleniec, działka nr 901

drukuj (Zawiadomienie o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania do 42.000 Mg/rok, zlokalizowanej w miejscowości Zieleniec, działka nr 901)

 • autor informacji: Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2015-05-22 13:06

drukuj ()

drukuj ()

drukuj ()

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015 w Gminie Sadowne

 

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia aktywności fizycznej mieszkańców
i zagospodarowanie czasu wolnego oraz w szczególności zapewnienie edukacji sportowej dzieciom i młodzieży.

drukuj ()

drukuj ()

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 187 poz. 5016) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Sadowne do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie „Programu współpracy Gminy Sadowne  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 17 listopada 2014 r. na adres: Urząd Gminy Sadowne,  ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e – mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl  

 • autor informacji: Renata Urbankowska
  data wytworzenia: 2014-10-30
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2014-10-30 14:57
 • zmodyfikował: Arkadiusz Wrzosek
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-30 14:58

drukuj ()

Informacja o zasadach zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej w sezonie zimowym 2014/2015

drukuj (Informacja o zasadach zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej w sezonie zimowym 2014/2015)

 • opublikował: Anna Kowalska Krasuska
  data publikacji: 2014-09-22 09:51

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych "Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojewo". Przedmiot zamówienia dofinansowany w zakresie małych projektów w ramach działaina 413 Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach.

drukuj ()

 • autor informacji: Ewelina Jakubowska
  data wytworzenia: 2014-09-08
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2014-09-08 15:48
 • zmodyfikował: Arkadiusz Wrzosek
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-08 15:47

drukuj ()

Zapytanie ofertowe dotyczące "Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sojkówek"

drukuj ()

drukuj ()

Strategia Gminy Sadowne 2014 (projekt dla radnych)

 • autor informacji: Jadwiga Gutowska
  data wytworzenia: 2014-06-11
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2014-06-11 14:31

Ogłoszenie ,,Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i innych obiektów nie będących budynkami mieszkalnymi wykonanych z wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Sadowne”

 • opublikował: Anna Kowalska Krasuska
  data publikacji: 2014-03-12 13:18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne

Wójt Gminy Sadowne

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia aktywności fizycznej mieszkańców
i zagospodarowanie czasu wolnego oraz w szczególności zapewnienie edukacji sportowej dzieciom i młodzieży.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność na terenie Gminy Sadowne lub na rzecz jej mieszkańców.

drukuj (Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne)

 • autor informacji: Renata Urbankowska
  data wytworzenia: 2014-02-27
 • opublikował: Arkadiusz Wrzosek
  data publikacji: 2014-02-27 11:21
 • zmodyfikował: Arkadiusz Wrzosek
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-27 11:25

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sadowne - zima 2013/2014

 • opublikował: Anna Kowalska Krasuska
  data publikacji: 2013-12-18 12:02
 • zmodyfikował: Anna Kowalska Krasuska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-18 12:10

Komunikat - PGE

 • autor informacji: Wójt Gminy Sadowne Zdzisław Tracz
  data wytworzenia: 2013-11-19
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2013-11-19 12:23
 • autor informacji: Wójt Gminy Sadowne Zdzisław Tracz
  data wytworzenia: 2013-11-18
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2013-11-19 12:18

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XLII8/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 187 poz. 5016) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Sadowne do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie „Programu współpracy Gminy Sadowne  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Propozycje prosimy wnosić do dnia 29 listopada 2013 r. na adres: Urząd Gminy Sadowne,  ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne lub drogą e – mailową na adres: ug_sadowne@pro.onet.pl  

drukuj (KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014)

 • autor informacji: Wójt Gminy Sadowne Zdzisław Tracz
  data wytworzenia: 2013-08-19
 • opublikował: Krzysztof Królikowski
  data publikacji: 2013-08-20 15:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowne

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowne)

 • data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: Anna Kowalska Krasuska
  data publikacji: 2013-09-30 15:07
 • zmodyfikował: Anna Kowalska Krasuska
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-10 14:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81281
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-15 16:55

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 556516
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-15 16:55

Stopka strony