Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Sadowne

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Przejdź do: www.sadowne.pl

Treść strony

Sesje rady gminy są zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z ustalonym planem pracy rady gminy.

Sesja może zostać zwołana również na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady.

Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Przewodniczący rady gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji rady gminy. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania.

Z przebiegu sesji rady gminy sporządza się protokół. Do sporządzonego protokołu radni mogą wnosić poprawki i uzupełnienia. Protokół poprzedniej sesji rady gminy jest przyjmowany na następnej sesji.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-11 14:05:54