Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Oświadczenia majątkowe

Treść strony

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem oświadczenia o swoim stanie majątkowym na ręce Burmistrza Miasta i Gminy składają:

1. zastępca burmistrza
2. sekretarz gminy
3. skarbnik gminy
4. kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
5. osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
6. osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Terminem do złożenia oświadczenia majątkowego jest dzień 30 kwietnia każdego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego – tzw. oświadczenie roczne.
Ponadto obowiązek składania oświadczeń majątkowych powstaje w terminie:

• 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub zatrudnienia – tzw. pierwsze oświadczenie;
• w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę – tzw. ostatnie oświadczenie;

Oświadczenie majątkowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, na formularzu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 282 załącznik nr 2). Gotowy do pobrania formularz oświadczenia majątkowego dostępny jest na bieżącej stronie.
Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć kopię zeznania o wysokości dochodu za poprzedni rok podatkowy (PIT) wraz z jego ewentualną korektą.
Do pierwszego oświadczenia osoby zobowiązane dołączają informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką prowadziły przed dniem powołania lub zatrudnienia.

Zgodnie z art. 24k ustawy o samorządzie gminnym, niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego przez:

1. burmistrza skutkuje wygaśnięciem mandatu, co zgodnie z trybem przewidzianym w art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr. 113, poz. 984 z późn. zm.) stwierdza Rada Gminy w drodze uchwały;
2. zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika , kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobę upoważnioną do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza skutkuje:
• utratą wynagrodzenia za okres od dnia, w którym oświadczenie powinno być złożone do dnia jego złożenia oraz
• odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem stosunku pracy. Odwołanie i rozwiązanie stosunku pracy jest traktowane na równi z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 kodeksu pracy.
Ponadto, zgodnie z art 24l ustawy o samorządzie gminnym, podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 §1 kodeksu karnego. 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10163
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-11 12:55

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

824-17-08-503

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
Oddział w Sadownem
13 9236 0008 0261 3589 2000 0030

Dane kontaktowe

tel.: 25 675 33 08
fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1006267
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 15:04

Stopka strony